Повеќе за Монмар

Монмар доо е основана во 1995 како мала семејна компанија, која пред се се ориентирала кон посредувањее во меѓународниот товарен сообраќај.
Внимателно избрани клиенти за квалитетно извршена работа ,а квалитетно завршена работа бара имплементирање на стандарди и технологии  и секако крајна придобивка задовлни клиенти – стабилна компанија.
Своите бизнис интереси Монмар доо ги поширува со отварање на сопствен јавен царински склад- ЈЦС МОНМАР , организиран во внатрешен и надворешен складишен простор и обезбеден со највисока видео, алармна  и физичка заштита.
Динамиката на современиот бизнис и извлекување на максимален позитивен ефект вродува со заедничко вложување во транспортни едници , така Монмар доо комплетно ефективно ги покрива стриктно издефинитарите барања своите клиенти.

Лиценци

Лиценцирани

Погледни

Сертификати

Сертифицирани

Погледни